Ons doel

Missie

Deze is onderdeel van de visie en geeft naast het werkterrein ook de rol en de ambitie van de organisatie weer. Binnen de mission-statement moet staan: - Bestaansreden van de organisatie - Waarden - Concurrentiepositie - Kerncompetenties

Bestaansreden van de organisatie
Het samenwerkingsverband curatieve eerstelijners wordt opgericht om de onderlinge communicatie en de communicatie met de bredere eerste lijn te verbeteren.

Waarden:
Dit heeft als waarde een betere afstemming van geleverde zorg, een kwaliteitsverbetering van zorg.

Concurrentiepositie:
Het samenwerkingsverband levert een versterking van de eerste lijn in de gemeente Lochem op, waardoor er betere zorg dicht bij huis is en men kan concurreren met tweedelijns zorgaanbieders. De onderlinge concurrentie wordt verminderd, wat in onze ogen leidt tot verbetering van de kwaliteit.

Kerncompetenties van de professional, werkzaam in het samenwerkingsverband: Leveren van kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg gericht op de mens in zijn biologische, psychologische en sociale context. Hoogwaardige zorg is geborgd in de volgende aspecten:

 • registratie in het Kwaliteitsregister van de betreffende beroepsvereniging;
 • BIG registratie;
 • het samenwerkingsverband heeft een kwaliteitsbeleid. Daarbij is een kwaliteitsbeleid op praktijkniveau, getoetst door visitatie of een externe auditor (HKZ) gewenst;
 • het volgen van verplichte na- en bijscholing;
 • werken volgens Evidence Based Practice, Richtlijnen en protocollen.
 • bieden van vraaggestuurde zorg- en dienstverlening op het juiste moment en op de gewenste plaats; uitgaande van de hulpvraag van de cliŽnt of andere professional;
 • gebruik maken van klinisch redeneren om tot de optimale oplossing voor de cliŽnt te komen met een ruime blik buiten de eigen professionele competenties. De professionals leveren op deze wijze een bijdrage aan een goede gezondheid voor de cliŽnt.

Visie

De visie formuleert de reden waarom een organisatie bestaat. De achtergrond bestaat uit waarden, normen en cultuurspecifieke factoren. Gadamer 1993: ďHealth is not a condition that one introspectively feels in oneself. Rather is it a condition of being there, of being in the world, of being together with other people, of being taken in an active rewarding engagement with the things that matter in life.Ē Het doel van gezondheidszorg moet naar onze mening zijn: Het ondersteunen van autonomie en zelfstandigheid van het individu in zijn streven naar een actieve en zinvolle maatschappelijke rol.


Binnen deze Visie past het volgende:
Het samenwerkingsverband is gericht op aansluiting bij de nulde, de tweede en de derde lijn. Hierdoor ontstaat een complete keten rondom de mens als cliŽnt/hulpvrager: huisarts, kinderarts, eerstelijns psycholoog, kinderfysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts, ergotherapeut, apotheker, schoolarts, schoolverpleegkundige, consultatiebureauarts, consultatiebureauverpleegkundige, leerkracht, maatschappelijk werker, dietist, podotherapeut, verloskundigen, Zorg Advies Team (ZAT), intern begeleider, POPpoli (verloskundigen), thuiszorg, welzijn, maatschappelijk werk, geriatrisch specialisten etc. Zij stemmen hun zorg op elkaar af. Het streven is een goed gestructureerd net werk te vormen. Het samenwerkingsverband organiseert de zorg zo dicht mogelijk bij huis. Het samenwerkingsverband speelt soepel in op nieuwe ontwikkelingen en concentreert zich op het verminderen van de ernst en het aantal Multi-problemcases. Doelgroep Alle mensen, van 0 tot +99 jaar, woonachtig in de gemeente Lochem, met een complexe zorgvraag,. Er zijn meer dan twee zorgprofessionals betrokken of zouden betrokken moeten zijn. De problemen kunnen zich voordoen op fysiek, cognitief, communicatief, emotioneel en sociaal terrein.

Doelstellingen of SCOPE van het Samenwerkingsverband:

CliŽnt:

wordt snel en efficiŽnt toegeleid naar juiste hulpverlening. Er is een duidelijke lijn in benadering en begeleiding, veilig voor de cliŽnt. Zorg wordt dicht bij huis geleverd (in de gemeente). De hulpverleners zijn met elkaars professie bekend alsook met de woonsituatie van de cliŽnt. Adviezen zijn hierdoor beter op elkaar afgestemd en beter op de leefsituatie van de cliŽnt afgestemd. De transfer naar de ADL wordt hierdoor groter. De cliŽnt wordt minder belast omdat reis- en wachttijden beperkt worden.

Ouders/Mantelzorgers:

het service-niveau van de zorg wordt verhoogd door de verbetering in onderlinge communicatie van de hulpverleners. Gegevens worden meer efficiŽnt uitgewisseld. Er is een duidelijk vangnet, waarbinnen ouders/mantelzorgers ruimte krijgen eigen keuzes te maken met een passende mate van eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd wordt ďshopĒgedrag en onttrekken van zorg tot een minimum beperkt.


Geleverde zorg:

alle deelnemende eerstelijners in de gemeente Lochem zijn op de hoogte van elkaars handelen. Er vindt afstemming plaats over het te volgen zorgbeleid, er wordt integrale zorg geboden. Er is sprake van multidisciplinaire samenwerking. De samenwerking leidt tot meer efficiŽnte en beter gefundeerde diagnostiek door meer complete dossiervorming. Een eventuele overdracht naar de tweede en/of derde lijn wordt geoptimaliseerd. De samenwerking is domein-overstijgend, er wordt samengewerkt met de andere domeinen (preventieve jeugdgezondheidszorg; educatie, opvang en werk; vrije tijd; veiligheid, bescherming en handhaving, deels georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of beoogde partners van het CJG).

Middelen

De doelstellingen worden bereikt door:

   • te handelen vanuit de gemeenschappelijk ontwikkelde Visie op zorg, met bijpassende missie en doelstelling;
   • de vorming van een juridische rechtspersoon; deze rechtspersoon staat open voor alle BIG-geregistreerde eerstelijners in de gemeente Lochem, met belangrijke samenwerkingspartners.


Binnen de rechtspersoon
zijn Financiering; CoŲrdinatie; Verantwoordelijkheden en taakverdeling; Competentieprofielen; Communicatie en IT-oplossingen; Kwaliteitsbewaking en conflicthantering geregeld. De afspraken zijn juridisch vastgelegd en zijn bindend. Er is ruimte voor de culturele verschillen en verschillen in competenties. Het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten, richtlijnen, protocollen en deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt nagestreefd. De ontwikkelingen rondom de Verwijsindex, EPD etc. worden gevolgd en toegepast binnen het samenwerkingsverband.

Cool 2B Fit

leefstijlverandering voor kinderen
Bekijk

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Leefstijlinterventie voor volwassenen
Bekijk

Inlog

alleen voor leden
Bekijk